Bezpečnostné opatrenia pri ošúchaných odevoch

- Apr 13, 2018-

1. Je zakázané meniť oblečenie na miestach s otvoreným ohňom, šetriacimi iskrami, tavením kovu a horľavými a výbušnými tovarmi.

2. Je zakázané pripevňovať alebo nosiť akékoľvek taviteľné alebo horľavé materiály na odeve spomaľujúceho horenie.

3. Pri nosení oblečenia spomaľujúceho horenie sa musí nosiť vhodné ochranné vybavenie na dosiahnutie technického účinku.

4. Oblečenie by nemalo byť spojené s korozívnymi predmetmi a skladovacie miesto by malo byť suché a vetrané, so silným povrchom a nad 20 cm nad zemou, aby sa zabránilo hlodavcom, ako je kousanie, mol a múčka.

5. Počas balenia sa nesmie poškodiť obal, aby sa zabránilo slnečnému žiareniu a dažďu.

6. Doba skladovania je dva roky.