GB 12014-2009 Antistatická odev - národná norma Číny

- May 22, 2018-

Táto norma bola vydaná Štátnou správou pre dohľad nad kvalitou a Národným výborom pre normalizáciu 1. apríla 2009 a implementovaná 1. decembra 2009. Nahrádza pôvodnú normu GB12014-1989. Norma stanovuje technické požiadavky, skúšobné metódy, pravidlá kontroly, označenia atď. Antistatického oblečenia. Vzťahuje sa na antistatické odevy, ktoré môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiaru a výbuchu a nevzťahujú sa na napätie proti napätiu.